Aradığınızı Hemen Bulun

RENKLER

Aradığınızı Hemen Bulun
Mavi 52
Kırmızı 124
Sarı 11
Yeşil 55
Beyaz 28
Siyah 446
Turuncu 8
Lacivert 103
Gri 52
Krem 2
Pembe 37
Mor 83
Kahverengi 1
Bej 33
Bordo 119
Vizon 12
Ekru 65
Mürdüm 46

FİYAT

Aradığınızı Hemen Bulun
25-50 TL17
50-100 TL161
100-150 TL 279
150-250 TL 734
250-500 TL503
500-1000 TL244
1000 TL üzeri79

Faik Sönmez Abiye

İstediğini hemen bul 'den fazla ürün
Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi (12 Cilt Takım) 464519
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Sağlamyayınevi tarafından gönderilecektir. Müellifin ÖnsözüKitabullahtan sonra şer'i delillerin İkincisi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve ale'l-husus hadisleridir. Bundan dolayıdır ki İslam uleması Resülullah'tan sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet edilen hadisleri en ince hadde-i tetkikten geçirerek onların sahihini, sakimini birer birer beyan etmiştir. Bin netice sahih hadisleri bir araya toplayan pek çok kitap yazılmıştır. Bunların içinde "en sahih" unvanı Ebü Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buhari ile Ebu'l-Hüseyn Müslim b. el- Haccac'ın "el-Camiu's-Sahih" adlı eserlerine münhasır kalmıştır.Ulemanın ekserisi Buhari'nin Sahihini Kitabullahtan sonra yeryüzünde en sahih kitap olarak kabul etmiş fakat bazısı da Müslim'in Sahihini Buhari'nin kitabına tercih eylemiştir.Demek isterim ki Müslim'in Sahihi, Kitabullahtan sonra yeryüzünde en sahih kitap denilecek kadar mühim bir eserdir. Arz ettiğim gibi bu mühim eserin mevzuu ahirzaman Peygamberi Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretlerinden nakledilen en sahih hadislerdir. İşte ben aczime bakmayarak inayet-i Hak'la bu eserin tercüme ve şerhine şurü' etmiş bulunuyorum. Şunu da arz edeyim ki Buhari ile Müslim'in Sahihlerini tercüme etmeyi daha talebeliğimde gönlümden geçirmiş hatta bu işi ileride beraber yapmayı bir arkadaşıma teklif etmiştim. Allah'ıma şükürler olsun! Halisane niyetimi dua yerine kabul buyurmuş. Bu derece mühim ve bu kadar mübarek bir eserin tercüme ve şerhine benim gibilerin kalkışması hakikatte şayan-ı hayret bir ictisardır zira yapacakları iş eserin şanını yükseltmek şöyle dursun bilakis alçaltır. Ben bu ciheti birkaç yıldan beri düşünmekte ve bilhassa Sahih-i Müslim'e şerh yazmam için yapılan bazı teklifleri bu sebeple kabul edememekteyim. Şunu da söyleyeyim ki dilimize tercüme edilmiş bir hayli hadis kitapları mevcuttur. Bunlardan bazılarının dipnot şeklinde izahları varsa da bazıları izahsızdır. Her iki ferikin hüsn-ü niyetinde şüphe yoktur. Şu kadar ki noksan bırakılan izahlarla izahsız yapılan tercümelerden beklenen fayda tam değildir hatta ince aranırsa, çıplak bir tercümenin zararı faydasından çok olmak ihtimali bile vardır. Aynı hal, ayet tercümelerinde de mevcuttur.Çünkü gerek hadis gerekse ayetlerin içinde mensüh olanları vardır. Bunların hükümleri kalkmıştır. Bize delil olamazlar. Keza tevil ve tahsis edilenleri, mecaz ma-nada kullanılanları muaraza halinde bulunanları manası müşkil yahut müteşabih olanları vardır. Bunlar hiçbir zaman kuru bir tercüme ile ifade edilemedikleri gibi hükümlerini anlamak dahi her yiğidin karı değil ancak ve ancak müçtehit ulemaya müyesser olan büyük bir iştir. bulunan ihvan-ı kiramımın hatalarım veya beceremediğim tercüme ve izahlar sebebiyle beni muahaze buyurmayıp hakkımda yine de hayır duada bulunmalarını kendilerinden istirham eylerim. İşe başlarken hadislerin başındaki rivayet zincirlerini hazfetmeyi düşünmüştüm zira her hadisin başında tekerrür eden bu anane ibareleri okuyanlara melel verebilirdi fakat ulema-i kiramın, uğrunda ömürler ifna ederek kurdukları çelik gibi sağlam bir binayı yıkmaya asla hakkım olmadığını ve isnadın bu ümmete has bir mize olduğunu, üstelik İmam Nevevi'nin bu gibi hususlarda kafiyen kısaltma yapılmaması tavsiyesinde bulunduğunu hatırlayarak bu hatalı işten vazgeçtim ve her hadisin başındaki isnad zincirini olduğu gibi zikrettim. Yalnız Türkçe ifadede mana karışmasın diye kâilinin sözü tasrih edilmeyen yerlere parantez içine (Dedi ki) ibaresini ziyade ettim. Bu parantezli ziyadeyi bazen tercümede de yaptığım oldu. Sadedinde bulunduğumuz eser yalnız bir mezhebe ait fıkıh kitabı değil, umumi bir delil kitabıdır. Şu halde içerisinde her mezhebe dair kavil bulunacağı tabiidir ve herkes mezhebinin kavliyle amel etmelidir. İman bahsine kadar hadislerin şerhleri dipnot kısmına yazıldı. Raviler hakkında-ki kısa malumat ise daimi olarak dipnot yerine dercedildi. Parantez içinde gösterilen doğum ve ölüm tarihleri hicridir. Pek çok hadisin altında görülen "müttefekun aleyh" tabiri, hadisin Buhari ile Müslim tarafından Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-42%
Sönmez Neşriyat
Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi (12 Cilt Takım) 464519
374 650
Selamet Yolları - Büluğul Meram Tercümesi ve Şerhi (4 Kitap Takım) 469957
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Sağlamyayınevi tarafından gönderilecektir. Allahü zül Celale sayısız hamd-ü senalar Resul-ü zîşanı Muhammed Mustafa ile Alü Ashabına sonsuz salat-u selamlardan sonra, Davudoğlu Hasanın oğlu şu aciz Ahmed der ki: Bu kitab meşhur Hadîs alimlerinden Mısırlı İbnî Hacer-il' Askalanî'nin «Büluğ-ul-Meram, min Ediîlet-il’Ahkam adlı eserinin şerhidir. İbnî Hacer merhum bu kıymetli eserinde herbiri islam Hukukuna feyizli birer menba olan Hadîsleri bir çok sahih Hadîs kitablarından toplamış bu suretle İslam Hukukunun Kur'an-ı Kerîmden sonra mutlak suretde ikinci delilini teşkil eden Sünnet'den istinad etdiği bütün deliller bir araya gelmişdir. Allah ondan razî olsun. Bu kıymetli eseri Mağrib Ulemasından Kadı Şerefü'ddin El Hüseyin b. Muhammed-ül Mağribî şerhetmiş ve kitabına Bedrüt Tamam» adını vermiştir. Fakat mezkûr şerh uzun olduğu için onu Yemen Ulemasından Muhammed b. İsmail-üs' San'anî kısaltmak ve kendi tarafından bazı mütalealar ilave etmek suretiyle yeni bir eser meydana getirmiş ve buna «Sübül Üs- Selam şerhu Bulûğ ul-Meram» ünvanını vermişdir. Bu zatın hala Yemende hüküm sürmekde olan Zahiriyye ve Zeydiyye koluna salik olduğu zannediliyor. Vakıa kimseyi taklîd etmez serbest bir müetehid gibi görünmek istiyorsa da eserinin bazı mahrem yerlerinde farkına varmadan hakikati sızdırmış ve sezdirmiştir. Bu sebeble olacak ki Hadîvîyye, Kasımîyye, İmam'yye, Yahya b. Hamza al imamları, Serefüddin ve saire gibi Ehl-i Sünnet Uleması arasında sözü geçmeyen birçok mezhep ve imamları eserinde Ehl-i Sünnet îmamlarıyla birlikde zikretmişdir. Bunu gören Allame Ebu'l Hayr Nur'u Hasan Han, Sananî'nin eserini ele almış ve aynen onun yaptığı gibi bazı yerlerini kısaltmak, bazı yerlerine lüzumlu gördüğü malûmatı katmak suretiyle yeni bir eser meydana getirmiştir. Nur-ul Hasan'ın kısalttığı yerler ekseriyetle Ehl-i Sünnet harici mezheb ve kavillerdir. Böylelikle eser bir dereceye kadar tenkih edilmiştir. Nuru'l-Hasan eserine «Fethu'l Allam li Şerh-i Bülûğul - Meram» ismini vermişdir. Bu kitabın tercüme ve şerh Ederken «Bülûg-ul-Meram» hadislerinin tercümelerini Hadîs-i Şeriflerin altlarına yazdım. Sonra Sübülü-Üsselam’ı bazan da Fethu'l-Allam’ı karşıma alarak onlardaki izahatın dört mezhebe uyanlarını hemen hemen olduğu gibi kitabıma naklettim ve bunları tercemeden satırbaşı yapmak suretile ayırdım. Bidayetde bu iki eserden birini terceme etmek de hatırımdan geçmedi değil, fakat «SübÜlü's-Selam» ın birçok Ehl-i Sünnet harici kavillerle dolu olduğunu yukarıda arz etmişdim. Binaenaleyh onu sırf tercüme .edemezdim. *Feth'ul-Allam»a gelince : Ondan da hernekadar Ehl-i Sünnet harici sösler bir dereceye kadar kaldırılmış ise de onu da bugünün kendimce zarurî addettiğim ihtiyacına cevap verir mahiyetde bulmadım. îşte bu sebeblerle mezkûr iki eserden ve bilhassa «Sübülü's-seiam» dan azamî derecede isti- fade etmeme rağmen eser yine tercüme değil, acizane kendi telifim oldu. Ben de kitabımdan ekseriyetle fazla kavilleri, itiraz ve cevapları hazfettiğim gibi hazfetmediklerinle dahî sırası geldikçe lazım gelen cevabı vermeğe ve yine yeri geldikçe muteber Ehl-i Sünnet kitablarından top'adığım lüzumlu malûmatı dercetmeğe çalıştım. İcabında acizane kanaatimi izhar ederek dindaşlarımın nazarı dikkatini çekmekden ve Reformculara lazım gelen cevapları vermekden çekinmedim. Eserimin adını da «Sübülü's-selam» dan pek çok istifade ettiğimi hatta bu eserin onun bir Tercemesi mesabesinde olduğunu iş'ar için «SELaMET YOLLARI» koydum. Eserde mümkün olduğu kadar sade bir dil kullanmak tarafını iltizam ettiysem de ganün modası haline gelen yeni uydurma tabirlerden bililtizam kaçındım. Vakıa bunları kullanıp kullanmamamın dînen hiç bir ehemmiyeti yokdur. Fakat ne de olsa kelimeler manaların kalıbıdır. Gönül ister ki bir kalıbdan çıkan mana aslını inkar etmesin. Halbuki yeni tabirler böyle olmakdan maalesef uzakdır. Müddeamı isbat için misal arzedeyim «Etki, Bitki, Bakım» kelimeleri Uydurma Türkçenin en tutulanlarındandır. Manaları: Etki = Tesir, Bitki = Nebat, Bakım = Nokta-î Nazardır. Halbuki ayni kelimeler birer Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-53%
Sönmez Neşriyat
Selamet Yolları - Büluğul Meram Tercümesi ve Şerhi (4 Kitap Takım) 469957
93.5 200
Kadın Bordo Püsküllü Uzun Womentic Abiye Elbise WM1440
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz WOMENTİC markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-71%
Abiye Sarayı
Kadın Bordo Püsküllü Uzun Womentic Abiye Elbise WM1440
279 950
Fuşya Dekolteli Abiye Elbise 1204
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin ölçüleri: Boy: 1.77, göğüs: 80, bel: 60, kalça: 88, beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz la vıta e bella markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-53%
Abiye Sarayı
Fuşya Dekolteli Abiye Elbise 1204
349 749
Lacivert Kısa Abiye Elbise 1146
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin ölçüleri: Boy: 1.77, göğüs: 80, bel: 60, kalça: 88, beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz la vıta e bella markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-62%
Abiye Sarayı
Lacivert Kısa Abiye Elbise 1146
169 449
Lacivert Renk Askısı Taş Detay Abiye 1193
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-54%
Abiye Sarayı
Lacivert Renk Askısı Taş Detay Abiye 1193
299 649
Turkuaz Renk Uzun Abiye Elbise VNM53099
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Uzun abiye elbise Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-44%
Abiye Sarayı
Turkuaz Renk Uzun Abiye Elbise VNM53099
269 479
Gri Detaylı Uzun Abiye Elbise LN835199
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Uzun abiye elbise Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-44%
Abiye Sarayı
Gri Detaylı Uzun Abiye Elbise LN835199
449 799
Gold Bej Uzun Abiye LB119099
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Gold bej uzun abiye Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-68%
Abiye Sarayı
Gold Bej Uzun Abiye LB119099
349 1100
Kadın Somon Uzun Çiçekli Abiye Elbise LB1117
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-57%
Abiye Sarayı
Kadın Somon Uzun Çiçekli Abiye Elbise LB1117
299 699
Kumaşı hiç iyi bir saten deyıl ve kalıbı küçük
Vizon Renk Askısı Taş Detay Abiye LB1193
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin ölçüleri: Boy: 1.77, göğüs: 80, bel: 60, kalça: 88, beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz la vita e bella markasının garantisi altındadır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-63%
Abiye Sarayı
Vizon Renk Askısı Taş Detay Abiye LB1193
239 649
ürün gerçekten beklediğimden daha güzel geldi bel kısmını kapatmak için tadilat yaptıracaktım gerek yokmuş üste çekincede müthiş durdu teşekkür ederim yaptığınız içşin hakkını verdiğiniz kesin emeğinize sağlık
Sarı Iki Parça Çiçek Işlemeli Abiye Elbise LB1200
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-68%
Abiye Sarayı
Sarı Iki Parça Çiçek Işlemeli Abiye Elbise LB1200
255 799
Saks Pullu Womentic Abiye Elbise WM1557
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz WOMENTİC markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-60%
Abiye Sarayı
Saks Pullu Womentic Abiye Elbise WM1557
319 799
Kadın Yeşil Renki Uzun Abiye Elbise WM1112
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz WOMENTİC markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-62%
Abiye Sarayı
Kadın Yeşil Renki Uzun Abiye Elbise WM1112
399 1050
Kadın Pudra Uzun Abiye Elbise LB3067
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-71%
Abiye Sarayı
Kadın Pudra Uzun Abiye Elbise LB3067
279 970
Bakır Payet V Yaka Kuyruklu Abiye LN8292
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LADYNESS markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Abiye Sarayı
Bakır Payet V Yaka Kuyruklu Abiye LN8292
399 800
Gold Renk Payetli V Yaka Kuyruklu Abiye LN8292-1
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Gold Renk Payet V Yaka Kuyruklu Abiye Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Abiye Sarayı
Gold Renk Payetli V Yaka Kuyruklu Abiye LN8292-1
399 800
Kadın Fuşya Iki Parça Abiye Elbise LB1197
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-72%
Abiye Sarayı
Kadın Fuşya Iki Parça Abiye Elbise LB1197
255 899
Kadın Saks V Yaka Ince Kemerli Uzun Abiye Elbise LN8317
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LADYNESS markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-60%
Abiye Sarayı
Kadın Saks V Yaka Ince Kemerli Uzun Abiye Elbise LN8317
359 899
Tam göründüğü gibi geldi. Bu mağazadan ilk kez ürün alıyorum, şansa diyerek aldım iyi ki de almışım. Teşekkürler Abiye Sarayı, teşekkürler Trendyol.
Mürdüm Payet Kol Taş Detaylı Uzun Abiye LN8266
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 Ürünleri güvenlik bandı sökülmediği taktirde 15 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. Detaylı bilgi için . Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-60%
Abiye Sarayı
Mürdüm Payet Kol Taş Detaylı Uzun Abiye LN8266
479 1199
Bej Renk Arkası Ve Sırtı Tül Kısa Abiye Elbise VNM546
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz VENEMU markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-56%
Abiye Sarayı
Bej Renk Arkası Ve Sırtı Tül Kısa Abiye Elbise VNM546
199 450
Gri Renk Göğüs Detaylı Uzun Abiye WM1572
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Gri Renk Göğüs Detaylı Uzun Abiye Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-60%
Abiye Sarayı
Gri Renk Göğüs Detaylı Uzun Abiye WM1572
319 799
Lacivert Payet Kol Taş Detaylı Uzun Abiye Listeye Geri Dön LN8266
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LADYNESS markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-60%
Abiye Sarayı
Lacivert Payet Kol Taş Detaylı Uzun Abiye Listeye Geri Dön LN8266
479 1199
Çok güzel
Beyaz Renk Taşlı Uzun Abiye Elbise VNM447
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-57%
Abiye Sarayı
Beyaz Renk Taşlı Uzun Abiye Elbise VNM447
215 499
Saks Renk Taşlı Uzun Abiye Elbise VNM447
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 K%90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz VENEMU markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-57%
Abiye Sarayı
Saks Renk Taşlı Uzun Abiye Elbise VNM447
215 499
Saks V Yaka Zırh Uzun Abiye Elbise HC7016
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz HOT CONTACT markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-68%
Abiye Sarayı
Saks V Yaka Zırh Uzun Abiye Elbise HC7016
159 499
Kadın Mor Bel Detaylı Uzun Abiye Elbise WM1492
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz WOMENTİC markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-63%
Abiye Sarayı
Kadın Mor Bel Detaylı Uzun Abiye Elbise WM1492
279 750
Lacivert Renk Payet V Yaka Kuyruklu Abiye LN8292
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Lacivert Renk Payet V Yaka Kuyruklu Abiye Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Abiye Sarayı
Lacivert Renk Payet V Yaka Kuyruklu Abiye LN8292
399 800
Kadın Gold Etek Ucu Tül Detaylı Kısa Abiye Elbise LB1146
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-62%
Abiye Sarayı
Kadın Gold Etek Ucu Tül Detaylı Kısa Abiye Elbise LB1146
169 449
Güzel bir ürün
Kadın Pudra Etek Ucu Tül Detaylı Kısa Abiye Elbise LB1146
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-62%
Abiye Sarayı
Kadın Pudra Etek Ucu Tül Detaylı Kısa Abiye Elbise LB1146
169 449
Kadın Silver Simli Uzun Abiye Elbise LB1227
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-75%
Abiye Sarayı
Kadın Silver Simli Uzun Abiye Elbise LB1227
249 1000
Kadın Pudra Uzun Abiye Elbise LB1117
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-57%
Abiye Sarayı
Kadın Pudra Uzun Abiye Elbise LB1117
299 699
Somon Uzun Abiye Elbise 1117
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-64%
Abiye Sarayı
Somon Uzun Abiye Elbise 1117
249 699
Siyah Renk Askısı Taş Detay Abiye 1193
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır.  Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-62%
Abiye Sarayı
Siyah Renk Askısı Taş Detay Abiye 1193
249 649
Antrasit Siyah Uzun Abiye Elbise LB1190
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Antrasit siyah uzun abiye elbise Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-74%
Abiye Sarayı
Antrasit Siyah Uzun Abiye Elbise LB1190
289 1100
Ürüne göre fiyat gayet iyi
Kadın Somon Kuyruklu Çiçek İşlemeli Abiye Elbise LB1028
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-56%
Abiye Sarayı
Kadın Somon Kuyruklu Çiçek İşlemeli Abiye Elbise LB1028
399 899
Gayet şık 38 bedeni 34 beden olarak düşünün kalıplar çok dar ama bu fiyata çok çok şık
elbise çok güzel hatta beklediğimden de güzel çıktı fiyatı da aşırı uygundu çok memnun kaldım 🤩🤩
kalıbı çok dar elbise çok güzeldi fakat kalıbı nedeniyle iade etmek zorunda kaldım
Kadın Lacivert İki Parça Uzun Abiye Elbise LB1193
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-54%
Abiye Sarayı
Kadın Lacivert İki Parça Uzun Abiye Elbise LB1193
299 649
Kadın Yeşil İşlemeli Uzun Abiye Elbise LB1186
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-59%
Abiye Sarayı
Kadın Yeşil İşlemeli Uzun Abiye Elbise LB1186
349 850
Ürün gerçekten çok kaliteli ve güzel. Bedenime tam oldu sadece boyu uzun geldi onu da iyi bir terziyle hallettik... almayı düşünenlere tavsiye ediyorum 😉
Ürün gayet güzel kendi bedeninize göre almanızı kavsiye ederim sadece biraz ince bie kumaş yapısı var
Fiyatına göre kaliteli fakat üzerimde istediğim gibi durmadı iade ettim
Kadın Lacivert Etek Ucu Tül Detaylı Kısa Abiye Elbise LB1146
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-62%
Abiye Sarayı
Kadın Lacivert Etek Ucu Tül Detaylı Kısa Abiye Elbise LB1146
169 449
Kızıma mezuniyet kıyafeti olarak almıştım, kumaşı, dikişi, vücuda oturuşu gayet güzel...
iadede cok sıkıntı cikartiyorlar. alirken 10 kere dusunun
Göğüs kısmı küçük ve tuhaf geldi
Kadın Lacivert İki Parça Abiye Elbise LB1197
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-72%
Abiye Sarayı
Kadın Lacivert İki Parça Abiye Elbise LB1197
249 899
Kadın Mavi Ön Kısa Arka Uzun Yaldız İşlemeli Abiye Elbise LB1110
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-56%
Abiye Sarayı
Kadın Mavi Ön Kısa Arka Uzun Yaldız İşlemeli Abiye Elbise LB1110
349 799
Prenses model taşıyabilen için çok güzel bi ürün
mükemmel tavsiye ederim
Kadın Yeşil Uzun Abiye Elbise LB3067
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-64%
Abiye Sarayı
Kadın Yeşil Uzun Abiye Elbise LB3067
349 970
Kadın Fuşya Uzun Abiye Elbise LB1117
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-57%
Abiye Sarayı
Kadın Fuşya Uzun Abiye Elbise LB1117
299 699
Siyah Yırtmaclı Abiye Elbise 1220
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin ölçüleri: Boy: 1.77, göğüs: 80, bel: 60, kalça: 88, beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz la vıta e bella markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-53%
Abiye Sarayı
Siyah Yırtmaclı Abiye Elbise 1220
449 949
Kadın Gold Dekolte Uzun Abiye Elbise LB1190
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir.
Abiye Sarayı
Kadın Gold Dekolte Uzun Abiye Elbise LB1190
299
Kalitesi kötü Ürünün kalitesi çok kötü
Mor Uzun Abiye Elbise 1186
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-59%
Abiye Sarayı
Mor Uzun Abiye Elbise 1186
349 850
Kadın Pudra Klasik Omzu Açık Uzun Abiye Elbise LB3086
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Abiye Sarayı
Kadın Pudra Klasik Omzu Açık Uzun Abiye Elbise LB3086
399 799
Model güzel ancak kalıp küçük hiç esneme payı yok dikkate alın..
urun cok kalitesiz. bi kere giydim ve dikisleri acildi. kol kismi cok rahatsiz kasindiriyor.
Kadın Bakır Uzun Abiye Elbise LB3086
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Abiye Sarayı
Kadın Bakır Uzun Abiye Elbise LB3086
399 799
Elbise muhteşem kalıbı küçük değil tam bedenime uygun boyu olması gerektiği gibi kumaş kalitesi ve simleri görseldekinden daha da güzel
Ürün göründüğünden çok daha iyi. Muhteşem yoğun etek kısmı ve çok ağır bir yapıya sahip 👍❤️
beden küçük pul soyuluyor
bel kısmı çok dar gelmişti o yüzden iade ettim
Kadın Mor Uzun Abiye Elbise LB1186
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-59%
Abiye Sarayı
Kadın Mor Uzun Abiye Elbise LB1186
349 850
Ürün kaliteli, rengi resimde görünenden daha güzel fakat sanıyorum modelinden dolayı dar kesim. Fiyat kalite endeksi bakımından başarılı
roman düğününe gidecekseniz ideal. tam bedeninizde alın.
Siyah Bel Detaylı Uzun Abiye Elbise LN8351
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LADYNESS markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-44%
Abiye Sarayı
Siyah Bel Detaylı Uzun Abiye Elbise LN8351
449 799
Göğüs bölümü fazla bol olmasına rağmen güzel bir elbise
Çok çok pahalı bir ikikere yiyilebilecek elbiseler için fiyatlar abartılı sonrasında sık giyibilen elbiseler değil.. Ama alım gücü olmayan kadim bakarak beğeni yapıyoruz. Elbise harika
Siyah Uzun Abiye Elbise 1190b
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Siyah Uzun Taşlı Abiye Elbise Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-73%
Abiye Sarayı
Siyah Uzun Abiye Elbise 1190b
299 1100
Kadın Siyah Dekolteli Uzun Abiye Elbise LB1190
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir.
Abiye Sarayı
Kadın Siyah Dekolteli Uzun Abiye Elbise LB1190
299
Çok kalitesiz bir abiye kesinlikle almayın.
Kadın Füme Mor Uzun Simli Abiye Elbise LN8231
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LADYNESS markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-46%
Abiye Sarayı
Kadın Füme Mor Uzun Simli Abiye Elbise LN8231
599 1100
lütfen mankenın üzerınde göründuyü gibi gönderın 1 90 lık bir bayana uzun gelıcek kadar uzun
Kadın Yeşil Uzun Abiye Elbise LB1228
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-61%
Abiye Sarayı
Kadın Yeşil Uzun Abiye Elbise LB1228
349 899
ürün görseldeki ile birebir fakat kalibi aşırı dar alırkan baya büyük alınmalı bence
Elbise görseldekiyle birebir. Rahatlıkla alabilirsiniz. Kalıpları biraz büyük. Etek kısmı resimdeki gibi kabarık sönük değil birebirdir. Kaliteli ürün ve çok beğendim. Teşekkürler.
Üst işlemeleri çok başarılı ama alt tarafındaki tül sert tüllerden ve prenses model havası veriyor. Ama öyle sevenler için başarılı bir ürün
Cok guzel bir urun. 157sm boy ve 63 kq cekide 42 beden tam oldu.Rengi bir tik daha koyu.
Kadın Gold Kuyruklu Çiçek İşlemeli Abiye Elbise LB1028
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-56%
Abiye Sarayı
Kadın Gold Kuyruklu Çiçek İşlemeli Abiye Elbise LB1028
399 899
degil Olmadi bedeni
Lütfen 38 bedeni gelsin
Siyah Taşlı Uzun Abiye Elbise 1186
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-59%
Abiye Sarayı
Siyah Taşlı Uzun Abiye Elbise 1186
349 850
Gümüş Bej Uzun Abiye Elbise LB1190
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LA VITA E BELLA markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-73%
Abiye Sarayı
Gümüş Bej Uzun Abiye Elbise LB1190
299 1100
Kadın Somon Açık Omuzlu Uzun Abiye Elbise LB1032
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-60%
Abiye Sarayı
Kadın Somon Açık Omuzlu Uzun Abiye Elbise LB1032
319 800
Lacivert  Çicekli Askılı Uzun Abiye LN8153
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LADYNESS markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-41%
Abiye Sarayı
Lacivert Çicekli Askılı Uzun Abiye LN8153
499 849
altına tarlatan giyilebilinirmi
Kadın Gümüş Payet Kolları Püskül Detaylı Abiye LN8050
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Modelin Ölçüleri: Boy: 1.77, Göğüs: 80, Bel: 60, Kalça: 88, Beden: S/36/1 %90 polyester %5 lycra %5 pamuk Ürünlerimiz LADYNESS markasının garantisi altındadır. Ürünlerimiz Türk malıdır. Ürünlerin bakımı kuru temizleme firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-37%
Abiye Sarayı
Kadın Gümüş Payet Kolları Püskül Detaylı Abiye LN8050
599 949
efsane , kumaşı , duruşu tam bedeninizi alabilirsiniz.
Kadın Siyah İki Parça Uzun Abiye Elbise LB1193
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Abiye Sarayı tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-54%
Abiye Sarayı
Kadın Siyah İki Parça Uzun Abiye Elbise LB1193
299 649
36 bedenim normalde. 36 olmadığı için 38 bedenini aldım ve cuk diye oturdu. Almak isteyenlerin dikkatine :)
gerçekten çok çok güzel bir abiye. görselde göründüğü gibi şık.
Abiye Elbise KADIN ABİYE ELBİSE 61327
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Markastok & ExxeSelection tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-35%
Lela
Abiye Elbise KADIN ABİYE ELBİSE 61327
363.9 559.9
Abiye Elbise KADIN ABİYE ELBİSE 61327
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Markastok & ExxeSelection tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-35%
Lela
Abiye Elbise KADIN ABİYE ELBİSE 61327
363.9 559.9
Abiye 1607765
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Kolsuz V Yaka Omuzları Ve Yanları Fırfırlı Önden Yırtmaçlı Krep Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 165 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.75 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-41%
Ardanewline
Abiye 1607765
229.99 389.99
Beklediğimden daha kaliteli kumaşı var tavsiye ediyorum ben 42 beden aldım sırt kısmı dar geldi omuzlarım geniş diye yoksa kesim olarak çok hoş göründüğü gibi
Abiye 1607638
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: İp Askılı Üzeri Renkli Pullu Arkası İp Bağlamalı Kadife Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 165 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-42%
Ardanewline
Abiye 1607638
225.39 389.99
Elbise gerçekten çok güzel, 7 8 kilo fazlam olmasına rağmen önden çok güzel görünüyordu, ama sırtı epey açık bana olmadı bu yüzden, sırtı açık giyebilirim derseniz tavsiye ederim
Abiye 9704631
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. Marka: Ardanewline model: Abiye giyim tarzı: Davet sezon: Sonbahar/kış kol bilgisi ürün ve desen bilgisi: Truvakar kol v yaka üzeri pul payet beli drape detaylı altı kadife kumaş abiye modeli kalıp: Çan materyal: %100 polyester boy: 160 cm manken ölçüleri : 56 kg / boy : 1.75 cm / göğüs : 85 cm / bel : 65 cm / basen : 95 cm / beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-57%
Ardanewline
Abiye 9704631
149.9 350
fiyatına göre çok iyi üstelik kendinden kuplu
Abiye 19244030122
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Panço tarafından gönderilecektir.
Panço
Abiye 19244030122
59.99
Abiye 1607765
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Kolsuz V Yaka Omuzları Ve Yanları Fırfırlı Önden Yırtmaçlı Krep Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 165 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.75 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-44%
Ardanewline
Abiye 1607765
219.99 389.99
Elbise çok şık, üstte duruşu da çok güzel ama göğüsleriniz büyükse bir kere daha düşünün. Fermuarının üst kısmı kapanmadığı için üzülerek iade ediyorum.
Elbise çok güzel, kumaşı dikimi harika, özel çantası içinde gönderildi özenli paketleme için teşekkürler ..Lakin kalıp olarak inanılmaz dar kendi bedeninizden 2 beden büyük almalısınız bana olmayan elbise 2 beden daha küçük giyinen kardeşime tam oldu
- 1969 Abiye
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Moda Giyim tarafından gönderilecektir. Manken Bedeni : 38 Ürün Boyu : 150 cm Bu butikte indirim kuponları/kodları geçerli değildir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-29%
minel aşk
- 1969 Abiye
500 700
Abiye Elbise 19126121100
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Panço tarafından gönderilecektir. Ana Kumaş:%100 Poliester Garni-1:%100 Poliester Garni-2:%100 Poliester Garni-3:%100 Pamuk Çiçek Baskılı Abiye Elbise Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-60%
Panço
Abiye Elbise 19126121100
103.99 259.99
Kadın Abiye 1301499
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline model: Abiye giyim tarzı: Davet sezon: Sonbahar/kış kol bilgisi ürün ve desen bilgisi: Kalın askılı önü ve arkası v yaka seyyar tüy detaylı kemer üç boyutlu çiçekli kumaş abiye modeli kalıp: Çan materyal: %97 polyester %3 lycra boy: 165 cm manken ölçüleri : 56 kg / boy : 1.78 cm / göğüs : 89 cm / bel : 64 cm / basen : 97 cm / beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Ardanewline
Kadın Abiye 1301499
199.99 399.99
Fiyatının çok üstünde çok mükemmel bir elbise tam göründüğü gibi kılıf ve askıyla gönderilmesi da çok hoş
Kadın Abiye 1301479
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Kolsuz Üzeri Büzgülü V Yaka Simli Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Çan Materyal: %97 Polyester %3 Lycra Boy: 160 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Ardanewline
Kadın Abiye 1301479
199.99 399.99
Milen Abiye milen1258
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Aslan Polat tarafından gönderilecektir. Resimdeki ürünün ölçüleri: beden: 38, boy: 157 cm, göğüs: 96 cm, bel: 76 cm, basen: 98 cm Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Al-Marah
Milen Abiye milen1258
329 664
Abiye Elbise 130173
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline model: Elbise giyim tarzı: Davet sezon: Sonbahar/kış kol bilgisi ürün ve desen bilgisi: Kolsuz v yaka önü fırfır detaylı dantel kumaş elbise modeli kalıp: Bodycon materyal: %97 polyester %3 elastan boy: 110 cm manken ölçüleri : 56 kg / boy : 1.75 cm / göğüs : 85 cm / bel : 65 cm / basen : 95 cm / beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-30%
Ardanewline
Abiye Elbise 130173
171.5 245
Kadın Abiye 1301479
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline model: Abiye giyim tarzı: Davet sezon: Sonbahar/kış kol bilgisi ürün ve desen bilgisi: Kolsuz üzeri büzgülü v yaka simli kumaş abiye modeli kalıp: Çan materyal: %97 polyester %3 lycra boy: 160 cm manken ölçüleri : 56 kg / boy : 1.78 cm / göğüs : 89 cm / bel : 64 cm / basen : 97 cm / beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-51%
Ardanewline
Kadın Abiye 1301479
195.99 399.99
Abiye Elbise 130173
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline model: Elbise giyim tarzı: Davet sezon: Sonbahar/kış kol bilgisi ürün ve desen bilgisi: Kolsuz v yaka önü fırfır detaylı dantel kumaş elbise modeli kalıp: Bodycon materyal: %97 polyester %3 elastan boy: 110 cm manken ölçüleri : 56 kg / boy : 1.75 cm / göğüs : 85 cm / bel : 65 cm / basen : 95 cm / beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-29%
Ardanewline
Abiye Elbise 130173
175 245
Kadın Abiye 1607364
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Hakim Yaka Omuz Dekolteli Kadife Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 165 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-52%
Ardanewline
Kadın Abiye 1607364
179.99 374.9
Kadın Abiye 1301499
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline model: Abiye giyim tarzı: Davet sezon: Sonbahar/kış kol bilgisi ürün ve desen bilgisi: Kalın askılı önü ve arkası v yaka seyyar tüy detaylı kemer üç boyutlu çiçekli kumaş abiye modeli kalıp: Çan materyal: %97 polyester %3 lycra boy: 165 cm manken ölçüleri : 56 kg / boy : 1.78 cm / göğüs : 89 cm / bel : 64 cm / basen : 97 cm / beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Ardanewline
Kadın Abiye 1301499
199.99 399.99
Çok güzel bir elbise, işlemeleri ve kumaşı çok kaliteli tek sorun kemeri çok çok küçük bu elbisenin kemeri olduğunu düşünmüyorum. Rengi fotodan daha koyu siyaha yakın
Ürün biraz fazla kabarık ve abartılı geldi bana. Kardeşime almıştım ve onun boyu 1.55 cm. Ama elbise sanki daha uzun boylu birine daha fazla yakışır gibi. Kalite olarak iyiydi ama kardeşim beğenmediği için iade etmek zorunda kaldım.
Çok güzel resimde göründüğü gibi 👍🏻
Çok beğendim, çok güzel bir elbise.
Kadın Abiye 1607313
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Kalın Askılı Önü Ve Arkası V Yaka Üzeri Desenli Beli Seyyar Kemerli Önü Kısa Arkası Uzun 2 Adet Cepli Tafta Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Çan Materyal: %100 Polyester Boy:110 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.75 cm / Göğüs : 85 cm / Bel : 65 cm / Basen : 95 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-27%
Ardanewline
Kadın Abiye 1607313
159.99 219.99
ürün muhteşem uzulerek bedeni kucuk geldiği icin iade ediyorum lutfen 42 bedeni de üretin 5 puanlik abiye
Beklediğimden de kaliteli bir ürün üstümde duruşu herşeyi göründüğünden daha da güzel ayrıca elbisenin kendi kılıfı ve askısıyla gelmesi kalitesini daha da gösteriyor ardanewline gerçekten de kaliteli bir marka olduğunu bana göstermiş oldu ilk ardanewlinedan ilke elbise alışım çok memnun kaldım. Çok teşekkürler.
Çok beğendim, çok güzel, kaliteli elbise. Ama bedenler çoook küçük. Ben 55 kiloyum, normalde 36 beden giyerim, sipariş ettiğim 38 beden küçuk geldi.. İade ettim. 40 beden sipariş ettim. Merakla bekliyorum.
Abiye Elbise 1712629100
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Panço tarafından gönderilecektir. Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-65%
Panço
Abiye Elbise 1712629100
127.6 359.95
Kadın Abiye 1607651
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: İp Askılı Kruvaze Yaka Beli Drape Detaylı Önden Yırtmaçlı Saten Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastam Boy: 170 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-29%
Ardanewline
Kadın Abiye 1607651
385 540
Kadın Abiye 1607836
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Kolsuz V Yaka Göğüs Kısmı Tül Detaylı Omuzu Valonlu Krep Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 170 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-28%
Ardanewline
Kadın Abiye 1607836
414.99 580
Kadın Abiye 1301479
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Kolsuz Üzeri Büzgülü V Yaka Simli Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Çan Materyal: %97 Polyester %3 Lycra Boy: 160 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-50%
Ardanewline
Kadın Abiye 1301479
199.99 399.99
Kadın Abiye 1607636
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: İp Askılı Omuzları Fırfırlı V Yaka Arkası İp Bağlamalı Diz Altından İtibaren Şifon Kumaş Detaylı Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 165 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-54%
Ardanewline
Kadın Abiye 1607636
229.99 499.99
Kadın Abiye 1607772
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Kalın Askılı Önü Ve Arkası V Yaka Yandan Yırtmaçlı Pullu Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 160 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-41%
Ardanewline
Kadın Abiye 1607772
229.99 389.99
Kadın Abiye 1607812
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Tek Omuz Simli Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 168 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-17%
Ardanewline
Kadın Abiye 1607812
299.99 359.99
Kadın Abiye 1607812
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. Marka: Ardanewline Model: Abiye Giyim Tarzı: Davet Sezon: Sonbahar/Kış Kol Bilgisi Ürün Ve Desen Bilgisi: Tek Omuz Simli Kumaş Abiye Modeli Kalıp: Balık Materyal: %95 Polyester %5 Elastan Boy: 168 cm Manken Ölçüleri : 56 kg / Boy : 1.78 cm / Göğüs : 89 cm / Bel : 64 cm / Basen : 97 cm / Beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-17%
Ardanewline
Kadın Abiye 1607812
299.99 359.99
Kelebek Abiye LVNZ5296
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün Lavienza tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Manken boyu: 174 cm kilosu 55 bedeni : 36 Ürün boyu: 150 cm Ürün astarlı,hakim yakalı ve arkadan gizli fermuarlıdır. Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-33%
Lavienza
Kelebek Abiye LVNZ5296
199 299
Harika bir ürün çok beğendim. Kargo da çok hızlı geldi teşekkür ederim
Abiye Elbise 130173
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline model: Elbise giyim tarzı: Davet sezon: Sonbahar/kış kol bilgisi ürün ve desen bilgisi: Kolsuz v yaka önü fırfır detaylı dantel kumaş elbise modeli kalıp: Bodycon materyal: %97 polyester %3 elastan boy: 110 cm manken ölçüleri : 56 kg / boy : 1.75 cm / göğüs : 85 cm / bel : 65 cm / basen : 95 cm / beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-29%
Ardanewline
Abiye Elbise 130173
175 245
kaliteli ama aşırı kalıbı dar bir elbise
Ürün güzel ama küçük geldiği için iade ediyorum
Kadın Abiye 9704643
5/5 11
15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın Bu ürün RENİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ tarafından gönderilecektir. 24 saatte kargoda fırsatı iş günlerinde geçerlidir. Marka: Ardanewline model: Abiye giyim tarzı: Davet sezon: Sonbahar/kış kol bilgisi ürün ve desen bilgisi: Kolsuz v yaka yırtmaçlı deri kumaş abiye modeli kalıp: Balık materyal: %100 polyester boy: 165 cm manken ölçüleri : 56 kg / boy : 1.78 cm / göğüs : 89 cm / bel : 64 cm / basen : 97 cm / beden : 38 Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur. Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış fiyatıdır.
-20%
Ardanewline
Kadın Abiye 9704643
330 412.5